sectie van de Klim- en Bergsportfederatie

jaarvergadering


         Jaarvergadering

Jaarvergadering De Bergpallieters vzw

Deze activiteit ligt alweer achter ons. Check onze agenda voor de volgende editie!

Op 11 februari 2017 is er de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

We vergaderen in onze nieuwbouw, Platteput 18, 9255 Buggenhout, om 20u.

Agenda Algemene Vergadering van 11 februari 2017

 

  1. Welkom
  2. Jaarverslag verschillende verantwoordelijken
  3. Kas: Verslag 2016 - Verslag kastoezichters – Aanvaarding kasverslag
  4. Kwijting aan kastoezichters en de bestuursleden.
  5. Toekomstplannen 2017: uitleggen nieuwe structuur vzw-bestuur en mandatarissen
  6. Begroting 2017: voorstel en goedkeuring van de begroting
  7. Voorstelling vernieuwingen klimscholen
  8. Evaluatie vernieuwde bestuursstructuur
  9. Varia
  10. Toosten op 2017

Klimmateriaal te koop

Breng maar mee maar je moet zelf instaan voor de prijsbepaling en de verkoop van je spullen. Mogelijkheid tot aankopen BP trui, BP T-shirt, BP sweater, BP stickers, labels, …

Extra informatie

- Indien u niet aanwezig kan zijn maar toch uw stem wenst te laten gelden kan u gebruik maken van deze volmacht. Zorg ervoor dat die voor het begin van de vergadering aan de secretaris of de voorzitter wordt overhandigd. 1 volmacht per persoon.

- indien u vragen heeft over deze vergadering of onze statuten, gelieve dan contact op te nemen met onze secretaris: filip.binon@bergpallieters.be 0478/47 27 04

Volmacht

Ondergetekende, ……………………………………………………………………..………………………….., werkend lid van de De Bergpallieters v.z.w. geeft een volmacht aan ……………………………………………………………………………… , werkend lid van De Bergpallieters v.z.w. om in haar / zijn naam te stemmen op de Algemene Vergadering van De Bergpallieters v.z.w. op 11 februari 2017.

 

Gedaan te ………………………………………… op ………/………/20……………

Handtekening

 

Te overhandigen aan de secretaris of diens vervanger voor de aanvang van de dagorde.

 

Indien je een verslag wil ontvangen van de vorige vergadering kan je mailen naar filip.binon@bergpallieters.be

 

Hierbij de artikels uit de statuten.
 
Art. 10.  Werkende leden zijn alle leden van de vereniging (met uitzondering van de steunende leden) die op de datum van de Algemene Vergadering de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
 
Art. 14.  De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, die bestaat uit minimum 3 bestuurders.  De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het concrete aantal bestuurders, volgens de noodwendigheden.
 
Art. 15.  De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering voor de duur van drie jaar.  Zij zijn onbeperkt herkiesbaar.
 
Kandidaat - bestuurders dienen hun kandidatuur schriftelijk te bezorgen op de zetel van de vereniging, uiterlijk 1 maand voor de Algemene Vergadering.  De kandidatuur dient vergezeld te zijn van de handtekeningen van 10 werkende leden. Het aantal vacante plaatsen en de namen van de kandidaat-bestuurders dienen vermeld te worden in de oproeping voor de Algemene Vergadering.  Indien er meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen, kunnen de stemgerechtigde leden zoveel stemmen uitbrengen als er vacante plaatsen zijn.  De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen.  Wanneer meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, wordt, indien nodig, een tweede verkiezing gehouden, enkel tussen deze kandidaten.  Indien er minder kandidaten zijn dan vacante plaatsen, moet voor of tegen iedere kandidaat gestemd worden.  Een kandidaat is verkozen indien hij een absolute meerderheid (de helft plus één) behaalt.  Onthoudingen en ongeldige stemmen worden bij de verkiezing van bestuurders niet meegeteld.
 
Zelfs al is er geen plaats vacant, je kan steeds je kanditatuur stellen mits inachtname van de 10 handtekeningen. De raad van bestuur bepaalt het aantal bestuurders cfr Art. 14.