top of page

Privacy Verklaring

De Bergpallieters vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en het respecteren van uw privacy).

 

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Bergpallieters vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als De  Bergpallieters vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. lndien u na het doornemen van onze privacyy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@bergpallieters.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door De Bergpallieters vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en opleidingen van De Bergpallieters vzw 

 • om een goed overzicht te hebben over welke abonnementen u beschikt 

 • praktische informatie te versturen rond opleidingen/workshops/bijscholingen waarvoor u zich ingeschreven heeft 

 • technische informatie te versturen rond materiaal en kledij alsook info over bergsport regio's en bergsport gerelateerde promotionele acties

 • om in geval van een ongeval de nodige gegevens door te geven aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee wij samenwerken

 • Het versturen van nieuwsbrieven (indien aangevinkt) en clubblad waarbij de toestemming van de betrokkene wordt gevraagd. 

 • Het opsturen van de lidkaart en hernieuwingsbrief

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

 • Het opsturen van een bestelling van de webshop

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan/verzamelen/ verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, (betalingsgegevens bij webshop)

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroep (facultatief)

 • Foto's gemaakt tijdens opleidinigen/workshops/bijscholingen/activiteiten

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet-omgeving (webhosting)

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...)

 • het verzorgen van nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

lndien we uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden zullen wij u hier vooraf van op de hoogte brengen.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrek­ken), tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Personen jonger dan 18 jaar

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger door middel van een betaling door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

De Bergpallieters vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens De Bergpallieters vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Onze medewerkers (zowel professioneel als vrijwillig) zijn gernformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@bergpallieters.be

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel 02/274.48.00

commission@privacycommission.be


 

Wijziging privacy statement

 

De vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

bottom of page