top of page

Oproep tot Algemene Vergadering


Beste Bergpallieters, steunende leden en sympathisanten,


Bij deze wensen we jullie van harte uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van onze club. Deze gaat door op vrijdag 15 maart en start om 20u in onze refuge Jan De Maerschalck, Platteput 18 in Buggenhout, waarvan de wettelijk verplichte agendapunten hieronder vermeld staan. We doen ons best om het aangename aan het noodzakelijke te koppelen in de hoop jullie in grote getale te mogen verwelkomen.


Op de agenda van deze vergadering:


 1. Welkom

 2. Vaststellen aantal stemgerechtigde aanwezigen en volmachten

 3. Aanstellen stemopnemer(s) en verslaggever 

 4. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering (download hier)

 5. Verslag kastoezichter en goedkeuring Financieel verslag 2023

 6. Kwijting aan bestuurders en kastoezichter

 7. Verslagen werkjaar 2023

 8. Bedanking 

 9. Intermezzo

 10. Ontslagnemend bestuurder Glenn Adriaensens

 11. Kandidaat bestuurders

 • Els Van Hove (herverkiesbaar)

 • Tino Plettinck (herverkiesbaar)

 • Kristof Ydens (herverkiesbaar)

 • Jellert Martens

 1. (her)stemming bestuurders

 2. Clubvisie/begroting 2024 en goedkeuring

 3. Overzicht activiteiten 2024

 4. Afsluitmoment

We sluiten graag af met een drankje en nen gezelligen babbel. 


Eventuele bijkomende agendapunten kunnen worden ingediend conform artikel 18 van de statuten: 

Elk door ten minste 1/20ste van de leden van de AV ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 5 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het bestuur bezorgd worden.

De stemmingen gebeuren conform artikel 21 van de statuten:

Op de Algemene Vergadering heeft elk werkend lid één stem.

Werkende leden van de AV die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere werkende leden van de AV vertegenwoordigd worden.

Elk werkend lid van de AV kan maximum 1 volmacht dragen.

Indien je niet aanwezig kan zijn, kan je gebruik maken van onderstaande template om een volmacht toe te kennen.


Namens de raad van bestuur

Els Van Hove

Voorzitter


 

Template ‘Verlening volmacht’, te versturen naar bestuur@bergpallieters.be

 

Volmacht


Ondergetekende, ………………………….............................., werkend lid van De Bergpallieters vzw geeft een volmacht aan ……………………………………………………………………… , werkend lid van De Bergpallieters vzw om in haar / zijn naam te stemmen op de Algemene Vergadering van De Bergpallieters vzw op 15 maart 2024.


Mail geldt als datum en handtekening

Comentários


bottom of page